článek I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení


1. Název sdružení: „Společnost TTM o.s.“
2. Sídlo sdružení: Rohozec 36, 679 23 Lomnice
3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na     organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační     jednotkou.
4. Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona
    č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zájemci o současnou uměleckou tvorbu     a vzdělávání napříč všemi uměleckými žánry.

článek II
Cíle a formy činnosti


Základními cíli sdružení jsou zejména :
1. podpora vzdělávání, osvětová činnost,
2. pořádání kulturních aktivit,
3. propagační a popularizační činnost

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
4. vzdělávací akce ( přednášky, semináře, vzdělávací kurzy ),
5. propagační a popularizační činnost, pořádání kulturních akcí (koncerty,
    divadelní představení, výstavy a další odpovídající akce k danému tématu),
6. informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se
     daného tématu,
7. tisk a distribuce informačních materiálů,
8. provoz informačních internetových stránek.

článek III
Práva a povinnosti členů sdružení


Podmínky členství:
1. Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí s cíli
    činnosti sdružení.
2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba prostý
    souhlas členské schůze.
3. Zakládajícími členy sdružení jsou 3 fyzické osoby, které se účastní činnosti
    přípravného výboru. Jmenovitě se jedná o Mgr. Miroslavu Brázdovou,
    Ing. Milana Brázdu a Ing. Juditu Paschkeovou. Tyto osoby požádají v  souladu
    se zákonem č. 83/1990 Sb. o registraci sdružení na Ministerstvu vnitra.
4. Členství zaniká:
    - doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení
    - rozhodnutím členské schůze o vyloučení
    - nezaplacením členských příspěvků (pokud budou stanoveny) ve dvou
      po sobě následujících letech
    - úmrtím, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
5. Člen má právo:
    - účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
    - účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
    - předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
    - podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
6. Člen má povinnosti:
    - dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení
    - přispívat pravidelně na činnost sdružení členskými příspěvky, pokud budou
      stanoveny
    - pokud je k tomu vyzván, účastnit se akcí pořádaných sdružením
    - účastnit se členské schůze min. 1x ročně a v případě nepřítomnosti podat      omluvu

článek IV
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:
    - členská schůze
    - výbor
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou     ročně;
2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná,
    je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná
    členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne
    dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná
    bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí
    hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
    přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to 1/3 členů sdružení
    a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
4. Členská schůze volí jednou za dva roky výbor sdružení.
5. Členská schůze schvaluje:
    - stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí
      těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
    - rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
      zprávu;
    - rozhoduje o vyloučení člena;
    - určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
    - stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

Článek V
Výbor a předseda, jednání jménem sdružení


1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Činnost
    výboru sdružení řídí volený člen – předseda výboru.
2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze
    výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
    - na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
    - připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další
      období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
3. Předseda výboru je statutárním orgánem sdružení, jménem sdružení dále
    jednají jím písemně pověření členové výboru dle vymezení plné moci
    předsedy sdružení, pokud takovou plnou moc obdrží. Výjimečně mohou
    na základě plné moci jednat i členové sdružení.

Článek VI
Zásady hospodaření sdružení


Sdružení je neziskovou organizací:
1. zdroj příjmu:
    - pravidelné členské příspěvky
    - dárcovství / fundraising
    - granty a dotace
    - z prodeje propagačních materiálů a případně jiných zdrojů (např. reklamy)
2. Kontrola hospodaření probíhá jednou ročně výborem sdružení, zprávu
    o hospodaření a kontrole předkládá výbor členské schůzi k odsouhlasení.
3. Předseda sdružení kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření
    a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím jsou dva roky.

Článek VII
Okolnosti zániku sdružení


1. Sdružení zaniká:
    - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí
    valné hromady
    - rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská
    schůze o způsobu majetkového vypořádání.


Občanské sdružení bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra ČR dne 21.3.2012
pod č.j. VS/1-1/88117/12-R a bylo mu přiděleno IČO 22747699.